حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی رانندگان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

جمعی از رانندگان واحد ترابری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در منطقه عملیاتی پارسیان، آغار و دلان در اعتراض به حجمی شدن قراردادهایشان دست به تجمع زدند.

برپایه گزاش منتشره، حدود ۲۷۶نفر از رانندگان ماشین‌های سبک بخش ترابری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی واقع در مناطق عملیاتی پارسیان، آغار و دالان که مسئولیت جابجایی کارگران و برخی مدیران را در بین چاه‌های نفت‌ وگاز برعهده دارند، نسبت به حجمی شدن قراردادهای کار خود با اجرای طرح خویش کارفرمایی اعتراض کردند. معترضان می گویند  مدیران شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی با اجرای طرح خویش کارفرمایی قصد دارند، قرارداد خود با پیمانکاران را تبدیل به قرارداد حجمی کنند که به این ترتیب امنیت شغلی کارگران واحد ترابری و برخی از مزایای مزدی آنها تحت تاثیر قرار می‌گیرد.