حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی رانندگان و کارگران شرکت واحد در تهران

روز یکشنبه ۲۸ آذرماه، شماری از رانندگان و کارگران شرکت واحد تهران برای رسیدگی به مطالباتشان مقابل شهرداری تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.

این رانندگان و کارگران شرکت واحد خواهان اجرای فوری بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و معوقات مزدی کارگران هستند.