حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی شماری از شهروندان در انابد

گروهی از شهروندان ساکن شهر انابد واقع در خراسان رضوی روز شنبه 20 آبان ماه،مقابل ساختمان شرکت کشت و صنعت آستان قدس رضوی در این شهر اقدام به برگزاری تجمع کردند.

جوانان انابدی برای بار دوم در ده روز گذشته با توجه به عمل نکردن مسئولان شرکت کشت و صنعت آستان قدس رضوی به وعده های خود جلو درب این شرکت تجمع اعتراضی بر پا کردند اما هیچ یک از مقامات این شرکت پاسخگوی این تجمع کنندگان نبوده است.همچنین برخی تصاویر از شهر آمل نیز حاکی از آن است که گروهی از شهروندان آمل در اعتراض به دپوی زباله در پارک جنگلی این شهر تجمع اعتراضی برگزار کرده اند.