حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی شهروندان سنندج

برپایه گزارش دریافتی روز پنجشنبه 29 تیرماه شمار زیادی از ساکنان سنندج در اعتراض به کمبود آرد برای تهیه نان  جلوی نانوایی های سنندج دست به برگزاری تجمع زدند.

این روزها با شروع فصل مسافرت و ورود گردشگران به سنندج،در کنار فصل کشت و کار، شهروندان سنندج همه سرگردان تهیه نان و منابع اولیه زندگی روزانه خود هستند.گفته می شود که کمبود آرد و فعالیت محدود واحد‌های نانوایی‌ها موجب شده بسیاری از مردم از نبود نان و  ناکارآمدی مقامات رژیم در تامین نیازهای اولیه اعتراض و شکایت داشته باشند.