حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی فرهنگیان استان همدان

روز پنجشنبه 25 آذرماه، فرهنگیان و بازنشستگان استان همدان در اعتراض به لایحه رتبه بندی مصوبه مجلس که از جانب کانون صنفی معلمان، لایحه سرهم بندی خوانده شد، مقابل ساختمان آموزش و پرورش تجمع کردند.
این تجمع از ساعت 10 صبح پنج شنبه شروع شد، معلمان می گویند مصوبه مجلس با این بودجه مورد تایید آنها نیست، و هیچ کدام از مطالبات مطرح شده در اعتراضات اخیر معلمان را برآورده نمی کند، و تا زمان رسیدن به مطالباتشان به اعتراضات خود ادامه میدهند.