حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی مالباختگان سامانه نیما

تعدادی از مالکان کارخانه‌ها و صنعتگران کشور روز دوشنبه ۱۲ اسفندماه  با تجمع مقابل بانک مرکزی نسبت به “غارت سرمایه‌هایشان” در سامانه نیما اعتراض کردند.

اعتراض‌کنندگان می گویند، سامانه نیما و یک صرافی بخشی از سرمایه آن‌ها را اختلاس کرده‌اند. معترضان با در دست داشتن  بنری با مضمون «سرمایه ۲۰۰ صنعت گر ایرانی در سامانه نیما به غارت رفته” خواستار دریافت وجوه خود شدند. یکی از معترضان در این خصوص می گوید، مکانیزم‌های غیرشفاف و رانتی، امضاهای طلایی و بروکراسی‌های پیچیده دولتی در کنار سوءمدیریت و عدم نظارت بر چگونگی اجرای برخی سیاست‌های ارزی سبب شده تا بساط سوءاستفاده به خصوص از سوی دارندگان امضاهای طلایی در بدنه دولت، همچنان گسترده باشد و هر روز بخشی از آن نمایان شود.