حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین در تهران

مالباختگان مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین صبح روز سه شنبه با وجود برودت هوا مقابل ساختمان هیئت تصفیه این مؤسسه، با سردادن شعار خواستار تعیین تکلیف مطالباتشان از سوی مسئولین شدند.

آنها با در دست داشتن تراکتهایی خواستار دریافت کلیه وجوه خود و پاسخگویی مقامات شدند. تجمع کنندگان خواستار “تعیین تکلیف سپرده‌های مردم و تسویه حساب با سپرده‌گذاران با توجه به چند برابر شدن قیمت اموال و املاک و پرداخت” شدند. این سپرده‌گذاران که سرمایه یک عمر خود را به این بانک که مجوز دولتی نیز داشته سپرده بودند، بیش از یکسال ست که در تهران و برخی شهرهای دیگر دست به تجمعات اعتراضی می زنند و خواستار پرداخت پول خود هستند، اما مقامات ذیربط هیچگونه اقدامی انجام نداده اند.