حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین در تهران

 

بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه 25 تیرماه، جمعی از سپرده گذاران موسسه کاسپین در تهران در اعتراض به عدم پرداخت سپرده هایشان طبق فراخوان قبلی مقابل بانک مرکزی، دست به تجمع زدند.

در جریان این تجمع، معترضان با سردادن شعار و در دست داشتن بنرهایی با مضامین اعتراضی خواستار دریافت کلیه وجوه خود شدند. این چندمین باری است که سپرده‌گذاران موسسه کاسپین به وضعیت خود اعتراض می‌کنند. طی ماه‌های گذشته آنها تجمعات متعددی در شهرهای مختلف برگزار کرده‌اند. ولی تاکنون موفق به دریافت سپرده های خود نشده اند.