حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی معلمان خرید خدماتی اصفهان

جمعی از معلمان خرید خدماتی اصفهان روز شنبه ۱۸ بهمن ماه در اعتراض به کاهش حقوقهای خود تجمع کردند.

از قرار معلوم، افزایش حقوق معلمان خرید خدمات آموزشی در عمل نه تنها به بهبود شرایط آن‌ها کمک نکرد بلکه میزان پرداختی را نسبت به قبل کاهش داده است. یکی از معلمان خرید خدمات آموزشی میگوید: پرداخت حقوق معلمین خرید خدمات آموزشی باید در چارچوب مقررات متناسب با حداقل حقوق اداره کار با احتساب ۲۴ساعت تدریس در هفته به عنوان کار تمام وقت پرداخت شود. وی همچنین می افزاید در پی تجمعات معلمان حقوق آنها به میزان ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قرار بود این مبلغ بدون هیچ کسری ماهانه پرداخت شود. ولی اکنون ۷۹۰ هزار تومان از پرداختی آنها به عنوان بیمه کسر شده است.