حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی معلمان خرید خدمت در رفسنجان

روز یکشنبه 21 ابان ماه،معلمان خرید خدمت رفسنجان ، در اعتراض به عدم پرداخت حقوقهایشان تجمع کردند.

بر پایه گزارشها، معلمان خرید خدمات رفسنجان مدتهاست که در اعتراض به عدم پرداخت حقوقهای قانونیشان مقابل فرمانداری، اداره کل آموزش و پرورش استان و اداره آموزش و پرورش رفسنجان تجمع می کنند اما به نتیجه نمی‌رسند و در تازه ترین اعتراض خود روز یکشنبه مقابل فرمانداری حضور یافته اما دست خالی برگشتند. به گفته یکی از معلمان، همکارانشان از هشت تا ۱۰ سال سابقه کار دارند و همپای معلمان رسمی در مدارس خدمت می کنند اما پای حقوق و مزایا و بیمه که میرسد آنها را نادیده می گیرند و میگویند خرید خدمت هستید. وی ادامه داد: سه ماه از سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ طلب داریم و یک ماه از سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ و امسال که هنوز یک ریال حقوق دریافت نکرده اند.