حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی معلمان در شیراز

روز پنجشنبه 21 اسفندماه، جمعی از معلمان شیراز با برگزاری تجمعی اعتراضی در این شهر، خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

در جریان این تجمع نماینده معلمان خطاب به مسئولین اعم از وزیر آموزش و پرورش گفت: در صورت عدم تحقق خواسته هایشان، دست به اعتصاب سراسری در مقابل ساختمان دیوان عدالت، مجلس و قوه قضاییه خواهند زد. آنها با در دست داشتن بنرهایی خواستار  افزایش سطح حقوق ها و پرداخت کلیه معوقات مزدی خود شدند.