حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی معلمان مدارس غیرانتفاعی در تهران

روزیکشنبه 21 اردیبهشت ماه جمعی از معلمان مدارس غیرانتفاعی مدارس تهران نسبت به سطح نازل حقوق و بیمه ناقص اعتراض دارند.

این معلمان که دستمزد آنها ساعتی و براساس حداقل دستمزد کارگری مصوب شورایعالی کار رژیم پرداخت می‌شود، می‌گویند: اصل تبعیضی که به آنها می‌شود این است که معلمان را کارگر فصلی و ساعتی درنظر می گیرند و برخلاف سایر معلمان که با هر تعداد ساعت تدریس، حقوق کامل معلمی دریافت می کنند آنها به ازای ساعات تدریس، حقوق ساعتی کارگری می گیرند. آنها خواستار جذب در سیستم آموزش و پرورش و دریافت حقوق مشابه همکاران رسمی و دولتی خود هستند.