حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی میراب‌های کشاورزان شرق اصفهان

روز چهارشنبه 17 دیماه در یک تجمع اعتراضی، میراب‌های کشاورزان شرق اصفهان که مسئولیت تقسیم آب بین کشاورزان شرق اصفهان را برعهده دارند، در رابطه با کمبود آب و برداشت بی‌رویه آب از رودخانه زاینده رود برای چهارمین بار دست به  اعتراض زدند.

یکی از میراب‌های معترض، به نمایندگی از کشاورزان شرق اصفهان، طی سخنانی خطاب به مقامات رژیم که قصد انتقال آب از زاینده رود برای انتقال به صنایع و مراکز کشاورزی وابسته به مقامات در مسیر یزد را دارند گفت: “اجازه نمی‌دهیم لوله‌گذاری کنید و از زاینده رود آب منتقل کنید”.