حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی نیروهای شرکتی خانه معلم

روز چهارشنبه 25 آبان ماه نیروهای شرکتی خانه معلم در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.
نیروهای شرکتی خانه معلم که از سال ۹۸ و بعد از شیوع کرونا به نیروی روزمزد تبدیل شده‌اند از تداوم وضعیتِ خود خبر داده و می گویند: بعد از حدود ده سال کار در خانه‌های معلم، روزمزد شده و یک شبه حقوقهایشان متغیر شده است.  به گفته‌ی آن‌ها، غیر از حقوق، سابقه‌ی بیمه‌ی این نیروها هم بعد از ده – پانزده سال کار، مخدوش شده است.