حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی والدین دانش آموزان مسموم شده

روز یکشنبه چهاردهم اسفند ماه، خانواده های دانش آموزان دختر در شهرهای مختلف کشور در اعتراض به مسمومیت کودکانشان دست به تجمع زدند.

والدین دانش آموزان در شهرهای رشت، کاشان و مقابل اداره آموزش و پرورش و در رامهرمزنیز مقابل بیمارستان مادر دست به تجمع زده و خواستار پاسخگویی مسئولین نسبت به موج مسمویت شیمایی دختران داشن آموز شدند. قابل ذکر است که تجمع اعتراضی اولیای دانش آموزان مسموم شده در رشت، با سرکوب خشونت بار ماموران مواجه شد و به سمت این والدین معترض، گاز اشک آور پرتاب شد. سریال مسمومیت دانش آموزان مدارس کشور از چند ماه اخیر آغاز و کماکان نیز ادامه دارد.