حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان شریعتی تهران

پرستاران بیمارستان دکتر شریعتی تهران پنجشنبه 2 آذر ماه، نسبت به بی توجهی مسئولین به مطالبات و خواسته هایشان دست از کار کشیدند و به وضع موجود اعتراض کردند.

طبق گزارشات پرستاران و بهیاران کلیه بخش های ویژه بیمارستان در اعتراض به بی عدالتی در پرداخت تعرفه ی خدمات پرستاری و نیز اضافه کار اجباری اقدام به ترک کار نمودند. گفتنی است، روزهای  گذشته جمع کثیری از پرستاران بیمارستان خمینی تهران نیز اقدام به تجمع اعتراضی و نیز ترک کار نمودند…