حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی پرستاران در اصفهان

 

روز شنبه 1 شهریورماه، جمع کثیری از پرستاران بیمارستان های اصفهان، دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر پایه گزارشات منتشره، جمع کثیری از پرستاران بیمارستان های استان اصفهان،  با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان استانداری این شهر، با سردادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین اعتراضی، خواستار رسیدگی به مطالبات مزدی خود شدند.