حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی پرسنل ترابری دریایی سد کارون ۳

شماری از پرسنل ترابری دریایی سدکارون۳، صبح روز دوشنبه 20 دی ماه، به دلیل عدم پرداخت مطالبات، مقابل سازمان آب و برق خوزستان تجمع کردند.

پرسنل معترض، افزایش حقوق و پرداخت حقوق قانونی مانند حق اولاد و سنوات را از جمله مطالبات خود عنوان کردند، و خواستار رسیدگی مسئولین به خواسته های برحق خود هستند.