حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی پرسنل شرکت آب و فاضلاب استان تهران

شماری از پرسنل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، روز چهارشنبه 29 دی ماه، برای پیگیری مطالبات خود مقابل ساختمان این شرکت در بلوار کشاورز تجمع کردند.

این پرسنل به نوع قرارداد، نحوه حقوق و شیفت کار غیرقانونی، و تنزل قراردادها به برون سپار اعتراض دارند. همچنین، حذف شرکتهای پیمانکاری و تبدیل قراردادهای موقت به دائم را از مهم‌ترین خواسته‌ی خود اعلام کردند.