حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی پرسنل کلینیک مهرگان بهبهان

شماری از پرسنل کلینیک مهرگان بهبهان روز پنجشنبه 16 مرداد ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود دست به تجمع زدند.

به گفته معترضان، کارکنان این کلینیک ۲۳ماه هست که هیچ حقوقی دریافت نکرده اند. آنها همچنین می گویند در جریان پیگیری حقوق های معوقه خود، اکنون شورای تامین شهرستان به بهانه برپایی تجمع، تصمیم به اخراج این پرسنل گرفته اند.