حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارشناسان مامایی مقابل وزارت بهداشت

جمع کثیری از اساتید، دانشجویان، ماماهای شاغل در حوزه‌های درمان بهداشت و بخش خصوصی در اعتراض به عملکرد متناقض وزارت بهداشت با قوانین جوانی جمعیت در حوزه مامایی صبح روز سه شنبه 7 آذرماه مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان از شهرهای مختلف در این تجمع حاضر شده و خواستار دیدار با وزیر بهداشت بودند. گفتنی است، توجه نداشتن وزیر بهداشت به درخواست‌های مکرر اساتید و تشکل‌ها جهت ملاقات حضوری و نامه‌های متعدد مختوم شده دست به تجمع اعتراضی با بنرهای متعدد زدند. همچنین تضعیف جایگاه مامایی در همه سطوح و کاهش زایمان طبیعی نتیجه این بی‌توجهی‌هاست که تبعات متعددی خواهد داشت. حدود ٨٠ هزار نفر ماما از دانشکده‌های پرستاری مامایی کشور در مقاطع مختلف فارغ تحصیل شده که حدود ٣۴ هزار نفر در دانشگاه‌های علوم پزشکی مشغول خدمت هستند.