حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارمندان بازنشستە کشاورزی 

روز پنجشنبه 29 تیرماه،شماری از مالکان زمین های مسکونی شهرک زیتون در محدوده سرخه حصار با تجمع مقابل ساختمان وزارت مسکن و راه سازی خواستار رسیدگی به مشکل خود شدند.

معترضان برای این اراضی سند مالکیت رسمی دارند اما محیط زیست مدعی است این افراد زمین خوار هستند.گفتنی است که این معترضان کارمندان بازنشسته وزارت کشاورزی هستند.آنان ۳۷ سال قبل مطابق قانونی که دولت را موظف به تأمین مسکن کارمندانش می‌کند،زمینی در محدوده سرخه حصار تحت عنوان شهرک زیتون با سندی رسمی دریافت کرده‌اند اما عوامل رژیم طی سالهای اختر بە بهانەهای گوناگون مانع دسترسی  اکرمندان بازنشستە شدەاند.