حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستانهای علوم پزشکی ارومیه

روز شنبه 30 آذرماه جمعی از کارکنان بیمارستانهای علوم پزشکی ارومیه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.

به گفته معترضان، معوقات دانشگاه به کارکنان علوم پزشکی ارومیه شامل معوقات ۱۳ ماه کارانه، ۴ ماه اضافه‌کاری ، حق لباس و حق مسکن است. آنها افزودند، کادر خدماتی و شرکتی شاغل در مراکز درمانی دانشگاه نیز نزدیک به ۳ ماه است که هیچ دستمزدی دریافت نکرده‌اند. کارکنان معترض بیمارستانهای علوم پزشکی ارومیه می گویند تا کنون چندین بار برای احقاق حقوق خود دست به تجمع زده اند ولی تاکنون هیچ مقامی پاسخگوی مشکلات آنها نبوده است.