حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارکنان شرکتی و قراردادی بیمارستان‌های دولتی تهران

روز دوشنبه 19 اسفندماه،جمعی از کارکنان شرکتی و قراردادی بیمارستان‌های دولتی تهران دست به تجمع مقابل وزارت بهداشت درشهرک قدس تهران زدند.

به گزارش منتشره ، تجمع کنندگان در اعتراض نسبت به سطح نازل حقوق خود، خواهان افزایش حقوقشان همانند کارکنان رسمی و پیمانی بیمارستانهای دولتی برابر مصوبه اخیر هیات دولت بودند.