حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارکنان نیروگاه برق بندرعباس

به گزارش منتشر شده،  روز پنجشنبه ۱ تیر ماه، شماری از کارکنان نیروگاه برق بندرعباس در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در محوطه این نیروگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران این نیروگاه خواستار تغییر مدیرعامل و مدیران داخلی این نیروگاه به دلیل انفعال در برابر واگذاری آن هستند و از سوی دیگر خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در این واحد نیروگاهی با توجه به تصویب و ابلاغ آن از سوی وزارت کارند. همچنین کارگران می‌گویند در فرآیند واگذاری این نیروگاه تخلفاتی رخ داده که واگذاری آن به شستا (زیرمجموعه تأمین اجتماعی) را مشکوک و ابهام‌دار ساخته است.