حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارکنان و بازنشستگان بانک صادرات و بانک ملت

روز شنبه ۲۹ مهرماه، شماری از بازنشستگان بانک صادرات و بانک ملت به دلیل نارضایتی از وضعیت معیشتی خود و همچنین درخواست تسویه مطالبات صندوق تأمین آتیه کارکنان،  مقابل ساختمان سپهر  واقع در خیابان سمیه دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گفته بازنشستگان بانک صادرات “این صندوق طی ۳۳ سال گذشته به طور ماهانه مبالغی از حقوق کارمندان تحت عنوان سرمایه گذاری کسر کرده اما امروز حاضر نیست سود حاصل از این سرمایه گذاری را به آنها پرداخت کند.”