حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارکنان و کارمندان صداوسیما

روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه، کارکنان و کارمندان صداوسیما در محوطه این سازمان در تهران تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند.

تجمع اعتراضی کارمندان صداوسیما در اعتراض به فساد و دزدی مدیران و با هدف رفع تبعیض، پرداخت حقوق عقب‌افتاده و افزایش حقوق کارکنان بر اساس نرخ تورم برگزار شده است.کارکنان معترض شرکت کننده در این تجمع اعتراضی در مقابل مدیرانی که از تأمین نکردن اعتبار دولت برای افزایش‌ها سخن به میان آوردند، قابل قبول و قانونی ندانسته و آنرا رد کردند.