حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارکنان پتروشیمی مبین پارس جنوبی

شماری از پرسنل پیمانکاری شرکت پتروشیمی مبین پارس جنوبی، روز دوشنبه ۸ آذر ماه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات صنفی و معیشتی خود، در محوطه این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

پرسنل معترض، خواهان تردد نیروها به صورت اقماری (طرح دو هفته کار – دو هفته استراحت)، پرداخت کارانه به پرسنل پیمانکار همانند نیروهای رسمی، پرداخت معوقه طرح طبقه‌بندی مشاغل از تاریخ فروردین ماه ۹۷ تاکنون و پرداخت کمک هزینه معیشتی به پرسنل پیمانکاری هستند.  از دیگر مطالبات این پرسنل، حذف شرکت‌های پیمانکاری و جذب نیروی انسانی و انعقاد قرارداد مستقیم با پرسنل ارکان ثالث است.