حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان

روز چهارشنبه 28 اسفند ماه کارگران آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان (موسوم به آبداران) برای اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه حقوق وحق بیمه خود مقابل ساختمان شرکت در اهواز دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره، 3 تا 6 ماه دستمزد، حق بیمه و مطالبات دیگر 1800 کارگر شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان تاکنون پرداخت نشده است. آنها می گویند، هر پدیده و بحران طبیعی و غیر طبیعی بهانه ای میشود تا مقامات شرکت از پرداخت دستمزد کارکنان آب و فاضلاب روستایی خوزستان اعم  از آبدار، طرحی، معین، پیمانی و رسمی خودداری کنند.