حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران اخراج شده شهرداری جیرفت

کارگران اخراج شده شهرداری جیرفت در استان کرمان روز شنبه 31 تیر ماه با خواست بازگشت به سر کارهای خود مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.

از قرار معولم حدود۱۸۰ کارگر خدمات شهرداری جیرفت با سوابق یک تا دوساله از ابتدای خرداد ماه سال جاری، از ورود به محل کارشان جلوگیری شده است. به گفته یکی از کارگران در جریان تجمعات پیشین کارگران، شهرداری وعده داد بود “کارگران اخراج شده بر اساس تاریخ استخدام قبلی خود در دو مرحله برای شروع به کار دوباره در شهرداری به کار گرفته می‌شوند. مرحله اول شامل یک گروه ۷۰ نفری می‌شود که تاریخ استخدام آنها از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و در مرحله دوم مابقی کارگرانی به کار گرفته  می‌شوند که تاریخ استخدام آن‌ها از سال ۱۴۰۱ آغاز شده باشد.” وی همچنین افزود شهردار تاکنون برای بازگشت به کار کارگران اقدامی انجام نداده است به همین دلیل دست به تجمع دوباره زده_اند.