حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود

روز سه شنبه 14 آبانماه برای بیستمین روزمتوالی، کارگران دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود در اعتراض عدم تبدیل وضعیت خود مقابل ورودی این مرکز گردشگری واقع درشهرستان چادگان دست به تجمع زدند.

تجمع کنندگان با اعتراض به نداشتن امنیت شغلی خواهان قرارداد مستقیم با سازمان عمران زاینده رود زیر مجموعه شهرداری اصفهان هستند. در روزهای اخیر برخی از اهالی شهرستان چادگان نیز برای نشان دادن همبستگیشان با کارگران این دهکده توریستی به این تجمع پیوسته‌اند.