حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران روزمزد در سبزوار

کارگران روزمزد سبزوار روز دوشنبه ۲۳تیرماه بدلیل وضعیت بدمعیشتی خود تجمع اعتراضی برپا کردند.

بنا به گزارش منتشره،کارگران معترض با شردادن شعار و در دست داشتن بنرهایی با مضمون «از یاد رفته »،نسبت به مشکلات معیشتی و نادیده گرفتن آن‌ها توسط مدیران و مسئولان حکومتی دست به اعتراض زدند.