حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران روغن نباتی جهان در زنجان

جمعی از کارگران روغن نباتی جهان، روز یکشنبه 25 دیماه در اعتراض به بی توجهی کارفرما به خواسته هایشان دست به تجمع زدند.

کارگران معترض با برپایی تجمعی در مقابل ساختمان استانداری زنجان و در دست داشتن پلاکاردهای نسبت به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود، عدم پرداخت چندین ماه ازحق بیمه هایشان به سازمان تامین اجتماعی و همچنین سایر مطالبات خود از جمله حق اضافه کاری اعتراض کردند.