حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت بازیافت زباله اهواز

روز سه شنبه 16 اردیبهشت ماه، ۱۳۰تن از کارگران شرکت بازیافت زباله واقع در سایت زباله سفیره در مقابل سازمان پسماند شهرداری اهواز با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار بازگشت به کار و احقاق حقوق خود شدند.

به گفته کارگران معترض،این کارگران با وجود شیوع کرونا و تا روز یازدهم فروردین سر کار بوده اند اما مدیرعامل به یکباره شرکت را تعطیل و ما را بدون پرداخت حقوق و بیمه بیکاری روانه خانه کرد. آنها همچنین افزودند، مدت‌هاست زباله در سایت تلنبار شده، به طوری که به دلیل شدت تعفن از چند کیلومتری سایت نمی‌توان عبور کرد.