حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت نفت فلات قاره منطقه عملیاتی لاوان

روز جمعه ۲۶آبان ماه، کارگران شرکت نفت فلات قاره ایران منطقه عملیات لاوان با تجمع خود خواستار رسیدگی فوری به مطالبات به حق خود شدند.

طبق گزارشات منتشر شده، اعتراض کارگران رسمی وزارت نفت شاغل در مراکز عملیاتی نسبت به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان از جمله حذف سقف‌ دستمزد،حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی و عودت کسورات مازاد مالیات میباشد.کارگران رسمی صنعت نفت خواستار اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، پرداخت معوقات، حذف سقف حقوقی و پرداخت فوق‌العاده ویژه، حذف مالیات زیاد از دستمزدها، افزایش سطح دستمزد، پرداخت پاداش بازنشستگی، بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان، ابطال اساسنامه صندوق نفت و رسیدگی به دیگر مطالباتشان هستند.