حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت پتروشیمی فارابی

روز سه شنبه 5 شهریور ماه،شماری از کارگران شرکت پتروشیمی فارابی در اعتراض به اخراج 12 تن از همکاران خود دست به تجمع زدند.

این کارگران علاوه بر خواست بازگشت به کار همکاران اخراجی خود خواستار اجرای طرح طبقه بنید مشاغل نیز می باشند. به گفته کارگران، مدیران شرکت به وعده های مبنی بر ایجاد نظام هماهنگ پرداختها و همچنین اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، عمل ننموده اند.گفتنی است علیرغم وعده های فرمانداری شهرستان ماهشهر، این شرکت از بازگشت بکار ۱۲ کارگر اخراجی این شرکت تاکنون سر باز زده اند.