حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری اردستان

روز دوشنبه 11 شهریور ماه شماری از کارگران شهرداری اردستان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.

به گفته کارگران معترض، مقامات شهرداری به بهانه کاهش درآمد شهرداری اردستان از پرداخت دستکم سه ماه دستمزد معوقه کارگران خودداری می ورزند. آنها افزودند به دلیل عدم پرداخت دستمزدها دچار مشکلات معیشتی زیادی شده اند و به همین دلیل در صورت بی توجهی مقامات شهرداری به خواسته هایشان دست به اعتصاب خواهند زد.