حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری تهران

جمعی از کارگران شهرداری تهران روز دوشنبه ۱۲ اسفند ماه در اعتراض به عدم برخورداری کارگران از افزایش ۳۰ درصدی فوق‌العاده جذب کارکنان شهرداری‌ها تجمع کردند.

آنها در این خصوص میگویند، افزایش ۳۰ درصدی فوق‌العاده جذب کارکنان شهرداری‌ها شامل حال کارگران شهرداری تهران نشده و فقط به کارمندان و مدیران اختصاص یافته است. این در حالی است که  در تاریخ  ۱۰ اسفند ماه افزایش ۳۰ درصدی فوق‌العاده جذب کارکنان شهرداری‌ها در هیئت دولت تصویب و از اسفند ماه سال جاری در فیش حقوقی کارکنان شهرداری اعمال شده است.