حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری خرمشهر

روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه،کارگران روزمزد شهرداری خرمشهر در مرکز این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.

به گفته کارگران معترض،آنها نسبت به عدم دریافت حقوق 4 ماهه خود و همچنین عیدی و اضافه کاری هایشان دست به اعتراض زدند. همچنین افزودند،در تجمع اعتراضی قبلی آنها در مقابل استانداری خوزستان مسئولین شهرداری آنها را تهدید به اخراج کرده اند.