حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری رشت

روز پنجشنبه 17 مرداد ماه شماری از کارگران شهرداری رشت در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.

این کارگران با برپایی تجمع مقابل شهرداری رشت خواستار پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود شدند. در جریان این تجمع رئیس شورای اسلامی شهر رشت در میان تجمع کنندگان حاضر شد و وعده داد تا در اسرع وقت به خواسته ها و مطالبات آنها رسیدگی خواهد شد. کارگران معترض می گویند به وعده های مسئولین اعتمادی ندارند به همین دلیل تا رسیدن به کلیه معوقاتشان دست از تجمع برنخواهند داشت.