حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری روانسر

بنابه خبر دریافتی روز جمعه  17 مرداد ماه شماری از کارگران شهرداری روانسر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.

گزارش مزبور می افزاید این کارگران که خواستار 5 ماه دستمزد معوقه خود می باشند تاکنون چندین بار دست به تجمع زده اند ولی هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنان نبوده است. کارگران معترض می گویند علاو بر 5 ماه دستمزد معوقه تاکنون عیدی و پاداش پایان سال 98 خود را نیز دریافت نکرده اند.