حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کوت عبدالله

روز سه شنبه 13 خرداد ماه جمعی از کارگران شهرداری کوت عبدالله در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.

کارگران معترض با تجمع مقابل استانداری خوزستان و در دست داشتن پارچه نوشته ایی خواستار پرداخت سه ماه دستمزد معوقه خود شدند. آنها می گویند از سه ماه پیش تاکنون شهرداری کوت عبدالله به بهانه مختلف از جمله نبود اعتبار از پرداخت دستمزد کارگران خودداری می روزند.  این کارگران همچنین از عدم پرداخت چندین ماه حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی خبر دادند.معترضان افزودند مقامات شهرداری در جریان این تجمع به کارگران اعلام کردند اگر به اعتراض خود ادامه دهند از کار بیکار خواهند شد.