حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران نیروگاه ارومیه

بنا به گزارشات منتشره روز شنبه 18 مردادماه، شماری از کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی در ارومیه دست به تجمع اعتراضی زدند.

بنا به این گزارشات، شمار زیادی از کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی شهرستان ارومیه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و دستمزد چندین ماه خود و همچنین بی توجهی مسئولین به خواسته هایشان دست از کار کشیده و در محوطه این شرکت دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زدند.