حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی ایلام

روز شنبه ۱۶ اسفند ماه شماری از کارگران پتروشیمی ایلام، در مقابل درب این شرکت تجمع کردند.

بر اساس گزارش منتشره، این کارگران به اخراج شماری از همکاران خود با چندین سال سابقه کاری و همچنین شرایط نامناسب معیشتی معترض هستند.