حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی فارابی

روزشنبه اول شهریور ماه، کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی فارابی  در اعتراض به کاهش چشم گیر دستمزدهایشان دست به تجمع زدند.

کارگران قرارداد مستقیم شرکت پترشیمی فارابی در این خصوص می گویند:در نحوه محاسبه اضافه کاری، نوبت کاری، تعطیل کاری و جمعه کاری آنها تغییراتی به وجود آمده است. آنها افزودند: این تغییرات، موجب کسر از مجموع ریالی دستمزد ماهانه آنها می‌شود و تغییرات در فیش حقوقی مرداد ماه اعمال شده است.