حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه فارسیت دورود

بنا به گزارش منتشره روز یکشنبه 7 اردیبهشت ماه، جمعی از کارگران کارخانه فارسیت دورود مقابل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان تجمع اعتراضی برپا کردند.

برپایه این گزارش، کارگران نسبت به عدم دریافت مطالبات معوقه خود دست به اعتراض زدند.روابط عمومی هلدینگ سیمان تامین طی گزارشی ضمن تایید تجمع این کارگران مقابل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان،افزود:شرکت فارسیت دورود دارای سهامداران و هیات مدیره مشخص است و هلدینگ سیمان فارس و خوزستان هیچ سهمی در آن شرکت ندارد.