حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند تربت جام

کارگران کارخانه قند تربت جام روزسه شنبه 1مهرماه ،نسبت به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود دست به تجمع زدند.

کارگران کارخانه قند تربت جام با برپایی تجمع مقابل ادراه کار این شهر در استان خوزستان خواستار پرداخت دستمزد های معوقه، اضافه کاری و حق بیمه های‌ خودشدند. در هیمن خصوص یکی از کارگران می گوید، از سال ۱۳۹۷ اضافه‌ کار و از شهریور ماه ۱۳۹۸ بیمه تامین اجتماعی و از ابتدای سال ۱۳۹۹ دستمزد کارگران از سوی کارفرما پرداخت نشده است. وی همچنین می افزاید از آبان ماه سال ۱۳۹۷ تاکنون برای احقاق حقوقهایشان بارها مقابل نهادهای مختلف دولتی دست به تجمع زده اند  اما هر بار با وعده‌های توخالی مسئولان، تجمع اعتراضی کارگران به صورت موقت خاتمه یافته است.