حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه لاستیک پارس ساوه

سه شنبه – ۱۱ تیر – ۱۳۹۸ , 02 – 07 – 2019

روز دوشنبه 10 تیرماه، کارگران کارخانه لاستیک پارس ساوه واقع در شهر صنعتی کاوه در اعتراض به شرایط کاری و مرخصی اجباری  دست به تجمع زدند.

به گفته معترضان کارخانه لاستیک پارس ساوه دو سال پیش با اخراج بیش از هزار کارگر با 700 کارگر در حال تولید است. آنها می گویند، هفته پیش کارفرما به بهانه اتمام نخ کارخانه، کارگران را به تعطیلی تابستانی فرستاد و اعلام کرده اند که 5 روز از مرخصی استحقاقی کارگران را کسر خواهد نمود. کارگران معترض همچنن اظهار داشتند، بعد از واگذاری کارخانه به بخش خصوصی در آذر ماه سال97،شیفت کاری آنها از 2به 3 شیفت افزایش یافته است و احتمال رسیدنش به 4شیفت کاری هم وجود دارد.