حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان

جمعی از کشاورزن اصفهان روز دوشنبه 24 شهریور ماه در اعتراض به عدم پایبندی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در توزیع آب کشاورزی تابستانه دست به تجمع زدند.

کشاورزان معترض با برپایی این تجمع مقابل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان گفتند : اگر محصول ذرت علوفه‌ای که هنوز به ثمر نرسیده و تا نیمه مهر نیاز به آب دارد به ثمر نرسد ضرر اقتصادی هنگفتی به کشاورزان زده خواهد شد. در حالی که توزیع آب زاینده‌رود برای تخصیص حقابه کشاورزان اصفهان از پانزدهم فروردین امسال آغاز شد و چهاردهم خرداد پایان یافت، این کشاورزان اعلام کردند: «۳۲۰ میلیون متر مکعب برای کشت بهاره در نظر گرفته شد که تاکنون ۱۷۰ میلیون متر مکعب از آن را دریافت کره اند. همچنین در حالی که قرار بود مابقی آب کشاورزان  تا شهریور تخصیص یابد، آنان تاکید کردند که با بسته شدن جریان آب رودخانه زاینده‌رود، کشاورزی آنان در حال نابودی است.