حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی کشاورزان و مردم چهارمحال و بختیاری

شماری از کشاورزان و مردم استان چهارمحال و بختیاری در اعتراض به حفر دو تونل توسط سپاه پاسداران و انتقال آب این استان به اصفهان، مقابل سازمان آب شهرکرد دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گفته یکی از کشاورزان معترض، حفر این دو تونل برای انتقال آب رودخانه کارون به اصفهان، باعث خشک شدن ذخیره آبی استان خواهد شد. همچنین در پی آن، این استان به‌طور کامل خشک شده و کل کشاورزی و دامداری این استان از بین خواهد رفت.خبرهاحاکی از آن است که که بعد از این تجمع ،مردم به مقابل استانداری رفته و در آنجا نیز تجمع کردند.